Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

Baza materialna

Obiekty UWM w Olsztynie
Kliknij na map?, aby j? powi?kszy?


Kliknij na map?, aby j? powi?kszy?

Wykaz obiektów wyszczególnionych na mapie

  1. ul. ?o?nierska 14 - Wydzia? Matematyki i Informatyki: Dziekanat
  2. ul. ?o?nierska 14A - Katedra Fizyki i Metod Komputerowych, Katedra Fizyki Relatywistycznej, Katedra Informatyki i Bada? Operacyjnych, Katedra Logiki i Podstaw Informatyki, Katedra Metod Matematycznych Informatyki, Centrum Informatyczno-Sieciowe, Regionalne Centrum Informatyczne
  3. ul. ?o?nierska 14B - DS 11
  4. ul. ?o?nierska 14C - Asystencki Dom Mieszkalno-Rotacyjny
  5. ul. Pstrowskiego 5 - Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki, Katedra Socjologii
  6. ul. Obro?ców Tobruku 3 - Studium J?zyków Obcych
  7. ul. Niepodleg?o?ci 57/65 - DS 12
  8. ul. F. Szrajbera 11 - Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki
  9. pl. Jedno?ci S?owia?skiej 2 - Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki: Katedra Muzyki
  10. ul. B. G?owackiego 17 - Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki: dziekanat, Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katedra Pedagogiki Spo?ecznej, Katedra Sztuk Pi?knych, Zak?ad Pedagogiki Specjalnej i Psychologii, Zak?ad Wczesnej Edukacji
  11. ul. Pana Tadeusza 6 - Hala sportowa
  12. ul. Okrzei 1A - Wydzia? Nauk Technicznych: Katedra Materia?ów Funkcjonalnych i Nanotechnologii (cz??? katedry), Zak?ad Edukacji Technicznej i Informatycznej
  13. al. Wojska Polskiego 14 - DS 13
  14. ul. Ba?tycka 4 - Gimnazjum i Liceum Akademickie im. M. G. Dietrichów
  15. ul. Kardyna?a Stanis?awa Hozjusza 15 - Wydzia? Teologii: dziekanat, Katedra Katechetyki i Pedagogiki Religii, Katedra Katolickiej Nauki Spo?ecznej i Prawa Kanonicznego, Katedra Teologii Biblijnej, Katedra Teologii Praktycznej i Ekumenizmu, Zak?ad Filozofii i Kultury Chrze?cija?skiej, Zak?ad Historii Ko?cio?a, Zak?ad Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej, Zak?ad Teologii Moralnej

Ta strona by?a odwiedzana 1280 razy (w tym z UWM 163 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-13
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa